การประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565
ผ่านระบบ VDO Conference – Zoom Cloud Meeting

The 1st APHEIT Member Meeting of 2022
on March 25, 2022 Via Zoom Video Conference

การประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565
ผ่านระบบ VDO Conference – Zoom Cloud Meeting


The 1st APHEIT Member Meeting of 2022

on March 25, 2022 Via Zoom Video Conference