การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 21 เมษายน 2565
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

The 3rd APHEIT Executive Board Meeting of 2022
on April 21, 2022 Via Zoom Video Conference