สมาคมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ดร.เจริญ คันธวงศ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ดร.เจริญ คันธวงศ์
อธิการบดีคนแรกและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ วัดปริวาสราชสงคราม

APHEIT performed funeral rites for Dr.Charoen Khanthaworg,
the first president and founder of Bangkok University
at Wat Pariwat Ratchasongkram
on May 6, 2022