การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่  4/2565
วันที่  27 พฤษภาคม  2565
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

The 4th   APHEIT Executive Board Meeting of 2022
on May 27, 2022 Via Zoom Video Conference