ประชุม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ.โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ