มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยครบรอบ 37 ปี
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
และ

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และ
นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” พุทธศักราช 2557

 


ดูภาพทั้งหมด