มอบรับรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และ นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” พุทธศักราช 2557

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
บุคคลที่สมควรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และ
นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” พุทธศักราช 2557
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบ
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
…………………………………………………………. 
1. รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล
  1.1 บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
    1.1.1 บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ
      1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 รางวัล ได้แก่
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สมสุข                       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
      2. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  1  รางวัล       ได้แก่ 
      ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
      3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์   1  รางวัล      ได้แก่ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    1.1.2 นักวิจัยรุ่นใหม่  
      1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 รางวัล ได้แก่
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร น้ำหอมจันทร์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
      2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   1 รางวัล ได้แก่
      อาจารย์นพดล จงเจิดศักดิ์      มหาวิทยาลัยสยาม   
  1.2 บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
    1.2.1 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
      1. ระดับผู้ปฏิบัติการ  1 รางวัล  ได้แก่  
       นายสงวน บุญจริง    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    1.2.2 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
       2. ระดับผู้ปฏิบัติการ 1 รางวัล  ได้แก่  
       นายสราวุฒิ สำเนียงดี            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    1.2.3 กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม
      3. ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 1 รางวัล ได้แก่
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
         
2. รางวัลนักศึกษาดีเด่น รวมทั้งสิ้น  18   รางวัล
  2.1 นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น     5  รางวัล  คือ  
    2.1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 รางวัล  ได้แก่   
         นางสาวภารณี  อภิรมย์เสนีย์    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    2.1.2 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  3  รางวัล  ได้แก่
         นายกฤษฎา  อินต๊ะปัญญา   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
         นางสาวทิพธันยรัตน์  พุทธพรหม  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
         นายประกิต  อึ้งเจริญ          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    2.1.3  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์  1 รางวัล  ได้แก่ 
         นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ย่าง   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
  2.2  นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น   แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
    2.2.1  ระดับปริญญาเอก    4   รางวัล  คือ
      (1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 รางวัล  ได้แก่ 
            ดร.ประจิต  ลิ้มสายพรหม   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
            ดร.สันติ  พัฒนะวิชัย   มหาวิทยาลัยสยาม
      (2) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  2  รางวัล  ได้แก่  
            ดร.กำพล บุริยเมธากุล   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
            สิบตำรวจตรีหญิง ดร.เพ็ญนภา  ชูพงษ์          มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    2.2.2   ระดับปริญญาโท    3   รางวัล  คือ
      (1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 รางวัล ได้แก่ 
            นายภูธเนศ  ภูสีเขียว  มหาวิทยาลัยศรีปทุม            
      (2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1  รางวัล   ได้แก่ 
            นางสาวมัณฑนา  สุขศรีอินทร์   มหาวิทยาลัยคริสเตียน
      (3) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  1  รางวัล  ได้แก่ 
            นายธนัชพร  พาณิชย์กิจเจริญ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
         
3. นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น   3 รางวัล  ได้แก่
      นายฉัตรชัย  อยู่กลัด   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
      นางสาวณัฐธิดา ตั้งโสภณพงศ์        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
      นางสาววีนา ไวลี่   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
         
4. นักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น  3  รางวัล  ได้แก่
      นางสาวนฤมล  เอ่งฉ้วน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
      นายสุทิศ  ใจพินิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
      นางสาวอรุณพร  ทักษิณทวีทรัพย์   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ