การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2565

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
The 5th APHEIT Executive Board Meeting of 2022,
on August 26, 2022 at Southeast Bangkok College