สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
APHEIT Congratulations to
Dr. Attawit Ourairat on being appointed
as the President of Rangsit University on 9th May , 2022


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
APHEIT
Congratulations to Dr. Natthawat Vongchavalitkul on being appointed
as the President of Vongchavalitkul University on 23th July , 2022


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565
APHEIT
Congratulations to Dr. Apicha Insuwan on being appointed
as the President of Payap University on 1st August, 2022