สัมมนาวิชาการ “ห้องสมุด กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

สัมมนาวิชาการ “ห้องสมุด กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”           
                      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุด กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) กล่าวยินดี ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ รัชดาภิเษก