การตรวจสอบและรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

การตรวจสอบและรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 13.30 – 15.30 น.
โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี