งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 45 ปี

งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 45 ปี
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
The 45th Annual Conference of APHEIT
at HESRI Office on November 18, 2022
งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 45 ปี