เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

1.เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
2.เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น
3. เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารับทุน “กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”
4. เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารับทุน “สุรี บูรณธนิต”

>>> https://apheitth.com/ <<<