การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2566


การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 23 มิถุนายน 2566
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
The 4th APHEIT Executive Board Meeting of 2023
on June 23, 2023