การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 7/2566

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
The 7th APHEIT Executive Board Meeting of 2023
on December 22, 2023 at MHESRI