การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระพิเศษ

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระพิเศษ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 APHEIT Executive Board Special Meeting
on February 13, 2024 at MHESI and Via Zoom Video  Conference