นายกสมาคม สสอท.ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

นายกสมาคม สสอท.ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)กัน เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี (UPN)
และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

The President of the SSO Association attended the signing ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) Driving sustainability policy in Thai higher education institutions between the HEC and the University of Presidents’ Network (UPN) and the Sustainable University Network of Thailand
on February 20, 2024 at the Sukosol hotel, Bangkok