การสัมมนาเรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย

การสัมมนาเรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

The Role of Higher Education Institutions in the Development of Special Economic Zones in Thailand
on February 21, 2024 at Asawin Grand Convention Hotel