ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
The 1st APHEIT Executive Board Meeting of 2024
on February 23, 2024 at MHESRI