ลงนามบันทึกฯ For EV

นายกสมาคม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ( For EV) ภายใต้ความร่วมมือ 11 หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.-12.00 น. ณ อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา

The president of APHEIT in signing MOU of cooperation to drive policy of the MHESI
for the Electric Vehicle Industry (For EV) under the cooperation of 11 agencies
on March 18, 2024 at the ICT Building, University of Phayao