นายกสมาคม สสอท. ต้อนรับ Ms.Karen Brodie

นายกสมาคม สสอท. ต้อนรับ Ms.Karen Brodie และคุณชยนันท์ บุญมี จากบริติช เคานซิล
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของไทยและสหราชอาณาจักร (UK)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The President of APHEIT welcomed Ms. Karen Brodie and Ms. Chayanan Bunmee from the British Council
to exchange views on university education in Thailand and the United Kingdom (UK)
on March 19, 2024 at Southeast Bangkok University