รายงานความคืบหน้า กรอ. ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายงานความคืบหน้า กรอ. ประจำเดือนสิงหาคม 2558

1. การปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1.1 ผลการเรียน
ผู้กู้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา โดยสามารถเลือกใช้ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (GPAX) หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืมก็ได้
1.2 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
2. ร่าง พรบ. กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ….
ร่าง พรบ. กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการการควบรวมกองทุน กรอ. และ กยศ. เข้าด้วยกัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมการกองทุน กยศ. เข้าพิจารณาในชั้นกฤษฎีกา เช่น การเพิ่มคำว่า “กู้ยืม” ในร่าง พรบ. กองทุนเพื่อการศึกษา การมอบอำนาจให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดกรองและอนุมัติการกู้ยืม การลดระยะเวลาปลอดหนี้จาก 2 ปี เป็นระยะเวลาที่สั้นลง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ เป็นต้น
3. การเพิ่มช่องทางการชำระหนี้กับ บริษัท เคาเตอร์เซอร์วิส จำกัด
ผู้ครบกำหนดชำระหนี้ กรอ. สามารถใช้ช่องทางการชำระหนี้นี้ได้ครั้งแรก ในเดือนกรกฎาคม 2559
4. การเปิดระบบ e-studentlaon เพื่อให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษา เข้าสู่ระบบเพื่อกู้ยืม ในปีการศึกษา 2558 ขณะนี้รอการลงนามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการประกาศคุณสมบัติผู้กู้และกำหนดหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักในการพัฒนาประเทศ (สาขาขาดแคลน) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักระหนึ่งก่อนที่สถาบันและผู้กู้จะเข้าสู่ระบบได้

รายงานความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนสิงหาคม 2558
1. การต่อสัญญาจ้าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559
1.1 ให้ความเห็นชอบให้กองทุนฯ ต่อสัญญาว่าจ้างบริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการโอนเงินสำหรับปีการศึกษา 2559 จนแล้วเสร็จ และให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมรายใหม่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
1.2 มอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. รายงานผลการดำเนินงานการให้กู้ยืมเงินและการรับชำระคืน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
2.1 การให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติกรอบวงเงินจัดสรรสำหรับการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 30,570.57 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 738,452 คน โดยมีนักเรียน นักศึกษายื่นคำขอกู้ยืมจำนวน 706,919 คน และมีผลการให้กู้ยืมจำนวน 267,401คน หรือร้อยละ 36.21 คิดเป็นเงินกู้ยืมจำนวน 10,243.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.50 ของกรอบการจัดสรร
2.2 การชำระหนี้
กองทุนฯ มีผู้กู้ยืมจำนวนทั้งสิ้น 4,512,494 ราย จำแนกเป็น (1) ผู้กู้กำลังศึกษา หรือ อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี จำนวน 973,398 คน (2) ผู้กู้ชำระหนี้เสร็จสิ้น จำนวน 370,337 คน (3) ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ จำนวน 3,133,661 คน และ (4) ผู้กู้เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ จำนวน 35,098 คน โดยกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มีเงินต้นที่ครบกำหนดชำระจำนวน 104,564.80 ล้านบาท เป็นเงินต้นที่ได้รับชำระจำนวน 68,922.05 ล้านบาท รายละเอียดสถานะผู้กู้ยืมเงินตามตารางที่ 3 รายละเอียดผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ตามตารางที่ 4 และรายละเอียดเงินต้นที่ค้างชำระของกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้
3. เรื่องอื่นๆ
3.1 ขอให้ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา (อธิการบดี) กำกับดูแลการดำเนินการ กยศ. ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากไม่เป็นไปตามระเบียบ อาจมีความรับผิดทางกฎหมายด้วย
3.2 ขอให้ทุกสถาบันคืนเงินคงค้างจากการลงทะเบียนของนักศึกษา ให้แก่กองทุน กยศ. ตามระยะเวลาที่กำหนด (ทุกภาคการศึกษา) หากไม่ปฏิบัติตาม กองทุนฯ จะไม่โอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษาให้แก่สถานศึกษา จนกว่าจะคืนเงินคงค้างทั้งหมด
3.3 ขอให้ทุกสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน กยศ. ประจำสถาบัน เพื่อให้ความเห็นชอบการคัดกรองและการอนุมัติผู้กู้ให้เป็นไปตามระเบียบของ กยศ.

รายงานโดย ผศ. ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
ผู้แทน สสอท. ในคณะกรรมการ กรอ. และ กยศ.