ประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2567

ประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
The 2nd APHEIT Executive Board Meeting of 2024
on March 29, 2024 at MHESRI