ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 26 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยสยาม
The 2nd APHEIT Member Meeting of 2024
on April 26, 2024 at Siam University