ร่วมประชุม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ) 
ประชุมร่วมกับอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
เพื่อให้ช่วยผลักดัน/ขับเคลื่อน ใน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
ณ  ห้องประชุมราชวัลลภ  อาคารราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ