ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ส่งมอบผลงานวิจัยที่ได้รับทุนเรื่อง การสังเคราะห์นวัตกรรมอุดมศึกษา


ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ส่งมอบผลงานวิจัยที่ได้รับทุนเรื่อง การสังเคราะห์นวัตกรรมอุดมศึกษา
และการใช้ประโยชน์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ในการประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2567
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Dr. Preecha Methavasaraphak delivering his research results from the Synthesis of
Higher Education Innovation and Utilization for Private Higher Education Institutions in Thailand
at the 3rd APHEIT Executive Board Meeting of 2024
on May 24, 2024 at MHESRI