บันทึกเทปถวายพระพร

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567
The Executive Committee of APHEIT
Observing his Majesty King Rama 10, on the occasion of his 72nd birthday
Anniversary which is 28th July, 2024 on June 24, 2024
at The National Broadcasting of Thailand.