งานฉลอง

งานฉลองครบรอบ 38 ปี
แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ