ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาของ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาของ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 วัดมกุฏกษัตริยาราม