การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2559
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่