สักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมทัศนศึกษา สักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559