การประชุมสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2559


การประชุมสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2559
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์