การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2559

การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2559
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ