การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชาปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ. มหาวิทยาลัยปทุมธานี