มหาวิทยาลัย

ลำดับ รายชื่อสถาบัน ตัวย่อ วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน วันที่เป็นสมาชิก สสอท. วันที่เปลี่ยน
(List of Institutions) (License Granted) (APHEIT Member Since) ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท. 28/5/2513 1/6/2513 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Bangkok University ) BU วันที่ 24/10/2527
www.bu.ac.th
2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ. 28/5/2513 1/6/2513 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Dhurakij Pundit University ) DPU วันที่ 24/10/2527
www.dpu.ac.th
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป. 28/5/2513 1/6/2513 –เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยไทยสุริยะ
( Sripatum University ) SPU วันที่ 31/01/2515
www.spu.ac.th
–เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 6/11/2530
4 มหาวิทยาลัยเกริก ม.กร. 28/5/2513 223901 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Krirk University ) KRU เป็นสถาบัน วันที่ 15/09/2530
www.krirk.ac.th
5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกค. 17/6/2513 18/11/2520 –เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการพาณิชย์
( University of the UTCC เป็นวิทยาลัยการค้า วันที่ 9/3/2516
Thai Chamber of Commerce)
www.utcc.ac.th –เปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนชื่อเป็น
6 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอช. 16/6/2515 28/6/2515 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Assumption University of Thailand) A.U. วันที่ 22/05/2533
www.au.edu
7 มหาวิทยาลัยสยาม มส. 28/9/2516 28/9/2516 –เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย
( Siam University ) S.U. เมื่อวันที่ 5/09/2529
www.siam.edu
8 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.อ.อ. 6/8/2516 3/1/2521 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Southeast Asia University ) SAU วันที่ 5/3/2535
www.sau.ac.th
9 มหาวิทยาลัยพายัพ ม.พ.ย. 20/3/2517 16/8/2517 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Payap University ) P.Y.U. วันที่ 25/07/2527
www.payap.ac.th
10 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ม.ว. 2/3/2527 2/3/2527 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Vongchavalitkul University ) V.U. วันที่ 10/10/2537
www.vu.ac.th
11 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ม.ค.ต. 7/9/2526 1/7/2527 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Christian University of Thailand ) C.T.U. วันที่ 15/08/2544
www.christian.ac.th
12 มหาวิทยาลัยรังสิต มรส. 25/1/2528 24/3/2529 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Rangsit University ) RSU. วันที่ 31/07/2533
www.rsu.ac.th
13 มหาวิทยาลัยภาคกลาง ม.ภก. 13/2/2529 2/4/2529 –เปลี่ยนชื่อ จาก
( The University of Central Thailand ) U.C.T. “วิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง” เป็น
www.tuct.ac.th “วิทยาลัยภาคกลาง” และ
14 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.น.อ. 25/3/2529 7/8/2529 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและ
( Asia-Pacific International University ) A.I.U เปลื่ยนชื่อจากวิทยาลัยมิชชัน
www.apiu.edu วันที่ 30/06/2552
15 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ. 24/2/2530 5/6/2530 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Kasem Bundit University ) KBU. วันที่ 29/01/2536
www.kbu.ac.th
16 มหาวิทยาลัยเนชั่น มนช. 16/2/2531 31/3/2531 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Nation University ) NTU. วันที่ 23/08/2549
www.nation.ac.th
17 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ภ.น. 8/3/2531 1/5/2531 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( North Eastern University ) N.E.U. วันที่ 27/12/2542
www.neu.ac.th
18 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มซจ. 5/1/2532 21/7/2532 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( St.JohnUnivesity ) SJU. วันที่ 19/03/2539
www.stjohn.ac.th
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม. 27/2/2533 25/8/2533 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Mahanakorn University ) MTU. วันที่ 30/03/2537
www.mut.ac.th
20 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มฉก. 17/12/2524 11/3/2535 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Huachiew Chalermprakiet University) HCU. วันที่ 11/03/2535
www.heu.ac.th
21 มหาวิทยาลัยราชธานี มรธ. 29/4/2536 8/7/2536 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Ratchathani University ) RTU. วันที่ 25/09/2546
www.rtu.ac.th
22 มหาวิทยาลัยธนบุรี มธร. 27/3/2541 17/8/2543 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยวันที่ 16/1/2550
( Thonburi University ) TRU. –เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
www.thonburi-u.ac.th วันที่16/01/2550
23 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.ญ. 9/4/2540 22/8/2543 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Hatyai University ) H.U. วันที่ 30/05/2546
www.hu.ac.th
24 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มท. 18/6/2540 12/7/2544 –เปลี่ยนชื่อจาก
( Western University ) WTU “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา“
www.western.ac.th วันที่ 16/08/2547
25 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มวอ. 16/4/2539 12/7/2544
( Eastern Asia University ) EAU
www.eau.ac.th
26 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) ม.ว.ท. 18/12/2540 18/7/2544
( Webster University Thailand) WUT
www.webster.ac.th
27 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มจพ. 31/3/2541 19/7/2544
( Chaopraya University ) CPU
www.cpu.ac.th
28 มหาวิทยาลัยตาปี มตป. 26/2/2542 16/10/2544 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Tapee University ) TPU วันที่ 31/07/2555
www.tapee.ac.th
29 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มรบ. 18/12/2540 16/1/2545 –เปลี่ยนชื่อ จาก มหาวิทยาลัย
( Rattana Bundit University ) RBU. รัตนบัญฑิต วิทยาศาสตร์และ
www.rbac.ac.th เทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัย
30 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ม.ฟ.อ. 27/12/2540 22/8/2545 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( The Far Eastern University ) F.E.U. วันที่ 20/04/2549
www.feu.edu
31 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช. 13/9/2542 18/2/2546 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( North-ChiangMai University ) NCU วันที่ 26/05/2547
www.northcm.ac.th
32 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ม.น.ช.ส. 29/11/2538 4/6/2546 – เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยนานาชาติ
( Stamford International University ) S.T.I.U. ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด“วันที่ 22/8/43
www.stamford.edu
33 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ม.น.ก 31/10/2543 5/8/2546 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( North Bangkok University ) NBU วันที่ 22/06/2553
www.notrhbkk.ac.th
34 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ม.ฟ.น. 3/4/2541 26/8/2546 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Fatoni University ) F.T.U. วันที่ 14/06/2550
www.ftu.ac.th
35 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มปท. 27/12/2542 29/8/2546 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Patumthani University ) PTU. วันที่ 13/05/2548
www.ptu.ac.th
36 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มพล. 19/4/2545 26/5/2547 เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Phisanulok University ) PLU. วันที่ 6/5/2554
www.plu.ac.th
37 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกธ. 28/1/2545 17/10/2546 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Bangkokthonburi University ) BTU. วันที่ 11/06/2552
www.bkkthon.ac.th
38 มหาวิทยาลัยการจัดการและ มจทอ. 26/2/2542 30/4/2552 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น EUMT. จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก
(The Eastern University เฉียงเหนือ วันที่ 21/06/2552
of Management and Technology)
www.umt.ac.th
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มรพ. 20/4/2549 29/11/2549 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Rajapruk University ) RPU. วันที่ 19/06/2557
www.rpu.ac.th
40 มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว. 27/12/2542 28/1/2554
( Shinawatra University ) SIU
www.siu.ac.th
41 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มกส. 22/2/2549 2/5/2550 –เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
( Bangkok Suvarnabhumi University ) BSU วันที่ 31/10/2557
www.bsu.ac.th