ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ