การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2559
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยทองสุข