ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559