รายงานความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนตุลาคม 2559

รายงานความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนตุลาคม 2559

 1. 1.ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ….
  1. 1สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. …. ในวาระที่ 1 และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 15 คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
  2. 2คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ….             ตั้งแต่หลักการและเหตุผลจนถึงร่างมาตรา 41 มีสาระสำคัญในการพิจารณาและมีข้อสังเกต ดังนี้

                (1) ร่างมาตรา 14 กองทุนควรให้ความสำคัญในการกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อ การพัฒนาประเทศ โดยต้องมีองค์ประกอบคณะกรรมการจากหน่วยงานที่กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงควรให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

                (2) หากกองทุนพิจารณามอบอำนาจให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมและทำสัญญาให้กู้ยืมเงิน จึงควรมีมาตรการกำกับและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา และควรมีบทลงโทษสถานศึกษาที่ทำผิดระเบียบของกองทุน เนื่องจากเงินกู้ถูกโอนไปที่สถานศึกษา

                (3) กองทุนควรให้ความสำคัญและคำนึงถึงความต้องการช่วยเหลือคนยากจนให้มีโอกาสทางการศึกษาตามร่างมาตรา 6 (1) และไม่ควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมในลักษณะนี้สูงเกินไป

                (4) สถานศึกษาควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ โดยให้กองทุนสามารถประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีอัตราการค้างชำระหนี้ของผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

 1. 2.โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติเพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นให้ผู้กู้ชำระหนี้เพิ่มขึ้น
  1. 1มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 284 แห่ง
  2. 2จำนวนผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมโครงการและจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้ ดังนี้

                                                                                                                       (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 59)

ประเภท จำนวนผู้กู้ยืม (ราย) จำนวนเงินที่ได้รับชำระทั้งสิ้น (บาท)
1. ชำระปิดบัญชี 142 13,448,247.47
(ยอดสะสม) 565 4,204,235.11
– ชำระยอดค้าง กรณีชำระหนี้ให้เป็นปกติ 2,789,187.70
รวมทั้งสิ้น 707 20,441,670.28
 1. 3กองทุนฯ จะประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาของโครงการให้กับหน่วยงานองค์กรนายจ้างเพื่อให้ลงนามความร่วมมือกับกองทุนฯ เพื่อให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ

 1. ผลการสืบทรัพย์และบังคับคดีกับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2547 – 2549 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ดังนี้
  1. 1ผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี ปี 2547 ได้จ้างสำนักงานทนายความทำการสืบทรัพย์และบังคับคดี จำนวน 4,175 ราย ทุนทรัพย์จำนวน 109,419,861.43 บาท
  2. 2ผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี ปี 2549 ได้จ้างสำนักงานทนายความทำการสืบทรัพย์และบังคับคดี จำนวน 36,037 ราย ทุนทรัพย์จำนวน 1,992,886,403.65 บาท
  3. 3ผู้กู้ยืมทำการชำระหนี้ นอกเหนือจากการจ้างสืบทรัพย์และบังคับคดี ดังนี้
   1. มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมทำการชำระหนี้ปิดบัญชี โดยกองทุนฯ จะลดเบี้ยปรับให้ 100% ปรากฏว่ามีผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีมาชำระหนี้ปิดบัญชีจำนวน 4,028 ราย เป็นต้นเงินจำนวน 367,435,101.31 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 37,496,360.21 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 404,931,4652 บาท
   2. โครงการกยศ. กรอ. เพื่อชาติ ปรากฏว่า มีผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีที่สังกัดองค์กรนายจ้างจำนวน272 ราย เป็นเงินต้นจำนวน 33,712,886.87 บาท มาเข้าร่วมโครงการ 74 ราย โดยทำการปิดบัญชี 36 ราย เป็นเงินต้นรวมดอกเบี้ยจำนวน 4,517,411.28 บาท และชำระหนี้ค้างและยินยอมให้หักเงินเดือนจำนวน 38 ราย เป็นเงินต้นค้างและดอกเบี้ยที่ได้รับชำระจำนวน 1,054,293.98 บาท และที่ยินยอมให้หักเงินเดือนสะสม รวมเป็นเงิน247,400 บาท
   3. จัดจ้างบบริษัทติดตามทวงถามหนี้ จะดำเนินการกับหนี้ที่มียอดค้างชำระสูงเป็นลำดับแรกๆ ก่อน เพื่อให้การติดตามหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 1. 4.ผลการรับชำระหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2559
  1. 1ผลการรับชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ได้รับเงินจำนวน 20,773.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 3,006.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.92
  2. 2อัตราค้างชำระ ณ กันยายน 2559 เป็นจำนวนร้อยละ 54.61 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   คิดเป็นร้อยละ 0.67 โดยมีอัตราค้างชำระของกลุ่มทั่วไป เป็นจำนวนร้อยละ 21.16 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.61 มีอัตราค้างชำระของกลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง จำนวนร้อยละ 74.44 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.94 และมีอัตราค้างชำระของกลุ่มดำเนินคดี จำนวนร้อยละ 86.98 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 4.81

 1. 5.การจัดจ้างสืบทรัพย์บังคับคดี ผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีในปี พ.ศ. 2551
  1. 1กองทุนฯ มีหน้าที่บังคับคดีตามกฎหมายกับผู้กู้ที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้แล้ว ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา ซึ่งขณะนี้เหลือระยะเวลาที่จะดำเนินการบังคับคดีกับผู้กู้ในปี 2551 ประมาณ 1 ปี 9 เดือน หากกองทุนฯ ไม่บังคับคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว กองทุนฯ จะหมดสิทธิในการบังคับให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้
  2. 2ในปี 2551 กองทุนฯ ได้ดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งมีผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ศาลพิพากษาแล้วเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ในระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด ประมาณจำนวน 85,000 ราย
  3. 3อนุมัติให้กองทุนฯ ดำเนินการสืบทรัพย์ บังคับคดี กับผู้ผิดนัดชำระหนี้ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2551 ในวงเงิน 463,806,000 บาท

 1. 6.การจัดจ้างบริษัทติดตามหนี้
  1. 1อนุมัติให้กองทุนฯ จัดจ้างบบริษัทติดตามหนี้ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 40 ราย โดยมีวงเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 430,814,975.21 บาท
  2. 2มอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นผู้ลงนามสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การต่ออายุสัญญา การขยายเวลาทำการและการงดหรือลดค่าปรับ การเลิกสัญญา รวมทั้งการอนุมัติจ่ายเงินตามผลการตรวจรับสำหรับงานจ้างติดตามหนี้ที่ได้รับอนุมัติตาม 6.1

 1. 7.รายงานผลการดำเนินงาน กยศ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
  1. 1การให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติกรอบวงเงินจัดสรรสำหรับการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 27,554.18 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 671,636 คน โดยมีนักเรียน นักศึกษายื่นคำขอกู้ยืมจำนวน 596,647 คน และมีผลการให้กู้ยืมจำนวน 499,620 คน หรือร้อยละ 74.39 คิดเป็นเงินกู้ยืมจำนวน 20,830.72 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.60 ของกรอบการจัดสรร

 1. 2การชำระหนี้

กองทุนฯ มีผู้กู้ยืมจำนวนทั้งสิ้น 4,770,960 ราย จำแนกเป็น (1) ผู้กู้กำลังศึกษา หรือ อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี จำนวน 980,634 คน (2) ผู้กู้ชำระหนี้เสร็จสิ้น จำนวน 502,036 คน (3) ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ จำนวน 3,246,279 คน และ (4) ผู้กู้เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ จำนวน 42,011 คน โดยกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มีเงินต้นที่ครบกำหนดชำระจำนวน 119,470.34 ล้านบาท

รายงานโดย ผศ. ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์

ผู้แทน สสอท. ในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)