การประชุมเรื่อง “แนวทางความร่วมมือของอุดมศึกษาเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

การประชุมเรื่อง 
แนวทางความร่วมมือของอุดมศึกษาเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 39 ปี
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ