การประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 7/2559

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก