การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ครั้งที่ 7/2560
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560  มหาวิทยาลัยศรีปทุม