ผู้นำดิจิทัลเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยศาสตร์พระราชา

คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา สสอท.
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำดิจิทัลเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยศาสตร์พระราชา”
วันศุกร์ที่ 28- วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

\