การสนับสนุนอุดมศึกษาเอกชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0

รศ.โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“การสนับสนุนอุดมศึกษาเอกชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0”
ในการประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย            
ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560                                  
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น