การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต