งานครบรอบ 45 ปี สถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย

งานครบรอบ 45 ปี สถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอุดมศึกษา 2
Dr.Vallop Suwandee the President of APHEIT, commemorates the 45th Anniversary of the
Ministry of University Affairs, on September 29th , 2017 at the Udomsuksa 2 Building, Bangkok

alt