ติดต่อเรา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
อีเมล์ : apheit.reg@gmail.com