รายชื่อตัวแทนสถาบันที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ

List of APHEIT Members

 กลุ่มมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกริก
1. อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์

2. รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ

1. ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี

2. ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี

3. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี

1. ดร.จินติยา จินารัตน์

2. อาจารย์ศศิวิมล อนันต์สุชาติกุล

3. อาจารย์ชลลดา ชอบเสียง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
1. ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

2. ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล

1. ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ

2. อาจารย์ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา

3. ดร.นิวัตต์ น้อยมณี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

2. ดร.พรทิพย์ กวินสุพร

3. อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร

1. ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ

2. รศ.ดร.วินัย รังสินันท์

3. อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์

มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1. ผศ.ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา

2. ผศ.ดร. ปริญญา ตันตสวัสดิ์

1. นพ.จุฬาเกษม ชินะผา

2. อาจารย์ฤดีทิพย์ ควรทรงธรรม

มหาวิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1. ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์
1. รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

2. รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร

3. อาจารย์นวลรัตน์ ผดุงกุล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
1. ดร.ดาริกา ลัทธิพัฒน์

2. รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์

3. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

1. ดร.บัญชา เกิดมณี

2. ดร.นภวรรณ แย้มชุติ

3. ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
1. ดร.แอนดรูว์ เดวิด เลสลี สกาวน์

2. ดร.วินัย แฮมร่า

3. ดร.พรพรรณ สมินทร์ปัญญา

1. ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง

2. ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

3. ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล

มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1. ผศ.ดร กฏษฏา     ตันเปาว์

2. อาจารย์ธวัชชัย     แสนชมพู

3. อาจารย์อัศนีย์       ณ น่าน

1. ดร.ชนากานต์ ยืนยง

2. อาจารย์วิบูลย์ พุ่มพลูสวัสดิ์

3. ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1. ดร.อำนวย    ทะพิงค์แก

2. ผศ.ดร.เขตไท  สังการ์พินธุ์

3. อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ

1. ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
มหาวิทยาลัยเวสเทริน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

2. ผศ.ดร.ภัครดา  เกิดประทุม

1. รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

2. ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์

3. ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1. ดร.พรชัย มงคลวนิช

2. ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

3. ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์

1. รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์

2. ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร

มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
1. อาจารย์ณรงค์    ชวสินธุ์

2. รศ.ดร.นิตย์   เพ็ชรรักษ์

3. ดร.เลิศลักษณ์   ส.บุรุษพัฒน์

1. อาจารย์ดำรง     สัตยวากย์สกุล

2. ดร.วินัย     แฮมร่า

3. ดร.พรพรรณ   สมินทร์ปัญญา

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1. ดร.กิตติพัฒน์    สุวรรณชิน

2. ดร.ฉัตรทิพย์    สุวรรณชิน

1. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี   จะปะกียา

2. รศ.ดร.กาหมัดอูมาร์  จะปะกียา

3. รศ.ดร.ซาการียา     หะมะ

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ดร.สราญภัทร     สถิรางกูร

2. อาจารย์สุรีย์     สถิรางกูร

1. ดร.เอกอนันต์     สมบัติสกุลกิจ

2. ดร. วิเชียร    รู้ยืนยง

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1. ดร.อาทิตย์     อุไรรัตน์

2. ดร.อรรถวิท      อุไรรัตน์

3. รศ.ดร.กฤษณ์     ทองเลิศ

1. ผศ.ดร.สุภาวดี   ช่วงโชติ

2. ดร.กีร์รัตน์     สงวนไทร

มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1. ดร.วิลาวัณย์     ตันวัฒนะพงษ์

2. อาจารย์ประดิษฐ์ตันวัฒนะพงษ์

1. ดร.อณาวุฒิ     ชูทรัพย์

2. อาจารย์สันธยา     ดารารัตน์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
1.ดร.กิตติ     วงษ์ชวลิตกุล

2. รศ.ดร.รัชนี     ศุจิจันทรรัตน์

3. รศ.ฉวีวรรณ     โพธิ์ศรี

1.Mr. Ryan V.Guffey, Ph.D.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1. รศ.ดร.อุไรพรรณ     เจนวาณิชยานนท์

2. อาจารย์ลอง แขวงอินทร์

3. ดร.ศิริวรรณ     ตันตระวาณิชย์

1. ผศ.ดร.วิทวัส     ดิษยะศริน  สัตยารักษ์

2. อาจารย์ธารพรรษ  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์

3. ดร.ชวลิต  หมื่นนุช

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ

2. ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา

3. ดร.วินธัย โกกระกูล

1. ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล

2. อาจารย์ปิยพงศ์ เผ่าวณิช

3. อาจารย์ณัฎฐ์พัชร์ พรหมโยธี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1. ดร.โชติรัส ชวนิตย์

2. อาจารย์สุภกัญญา ชวนิตย์

3. ดร.ปริยากร สุริยศ

 กลุ่มวิทยาลัย

วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
1. ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ

2. อาจารย์จินตนา จันทร์เจริญ

3. อาจารย์วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

1. ศ.กิตติตคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร

2. ดร.นัยนา จันจิระสกุล

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยดุสิตธานี
1. ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง

2. ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์

3. ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง

1.  อาจารย์อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร

(รักษาการอธิการบดี)

วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
1. ดร.พรจิต อรัณยกานนท์

2. อาจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์

1. ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

2. รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
1. ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน

2. ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล

1. ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์

2. ผศ.กุลธินี ศิริรักษ์

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยนครราชสีมา
1. ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร

2. อาจารย์สุวัฒน์ เบญจธรรมธร

1. รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์

2. รศ.ดร.บัญชา วิทยอนันต์

3. ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยนอร์ทเทริน์
1. ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์

2. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย

3. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม

1. ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยแสงธรรม
1. Prof.Dr.Lim poi Cheng

2. Prof.Dr.R.P.Kapila Abhayawansa

3. ดร.บาลี พุทธรักษา

1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงศ์ศิริ

2. บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม

3. อาจารย์ลัดดาวรรณ ประสูตร์แสงจันทร์

วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
1. อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช

2. อาจารย์จักริน นันทโพธิเดช

 

1. ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิต

2. ดร.กรวิก พรนิมิต

3. อาจารย์นรเศรษฐ์ จิวะสันติกร

 

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
1. อาจารย์ศึกษา อุ่นเจริญ

2. อาจารย์กฤษยา ภู่มงคลสุริยา

3. อาจารย์นิติกรณ์ ปัญญากุล

 

กลุ่มสถาบัน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1. ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

2. อาจารย์วิฑูร วิริยพิพัฒน์

3. ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์

1. รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

2. อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา

3. อาจารย์ชาติชาญ โพธิ์พาด

สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันอาศรมศิลป์
1. อาจารย์ราชวิกรม อาทิตยเจริญรัชต์ภาคย์
1. รศ.ประภาภัทร นิยม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
1. รศ.ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์

2. ดร.วิชนี คุปตะวาทิน

3. อาจารย์แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช

1. เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล

2. ดร.นาวิน มีนะกรรณ