ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1 st Executive Board Meeting of APHEIT of 2019
January 18, 2019
at Sripatum University

alt