ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย €“ ญี่ปุ่น
The 3 rd APHEIT Executive Board Meeting of 2019,

on March 15th, 2019 at the Thai €“ Nichi Institute of Technology